Utility Right

Định nghĩa Utility Right là gì?

Utility RightUtility Ngay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Utility Right - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tiện ích bên phải là quyền tạo ra bản sao của nội dung số có bản quyền vì lý do bảo dưỡng cần thiết như thực hiện một bản sao lưu hoặc tạo một bản sao tạm thời trong RAM. Quyền tiện ích không cho phép cho việc phân phối của bất kỳ bản sao được tạo ra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyền Utility cũng có thể bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số như thuật toán máy tính. Digital Registry tài sản chứa cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số. quyền Utility và quyền ứng dụng là một hình thức quyền kỹ thuật số.

What is the Utility Right? - Definition

A utility right is the right to create copies of copyrighted digital content for necessary maintenance reasons such as making a backup copy or creating a temporary copy in RAM. A utility right does not allow for the distribution of any copies created.

Understanding the Utility Right

Utility rights can also protect digital data such as computer algorithms. The Digital Property Registry contains registries of digital property ownership. Utility rights and application rights are another form of digital rights.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Rights Management (DRM)
  • Information Security (IS)
  • Data Security
  • Patent
  • Utility Computing
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *