Unicode

Định nghĩa Unicode là gì?

UnicodeUnicode. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unicode - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự phổ quát. Nó định nghĩa cách các nhân vật cá nhân được trình bày trong tập tin văn bản, trang web, và các loại tài liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Unicode? - Definition

Unicode is a universal character encoding standard. It defines the way individual characters are represented in text files, web pages, and other types of documents.

Understanding the Unicode

Thuật ngữ liên quan

  • Unfriend
  • Unix

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *