Unix-to-Unix Copy (UUCP)

Định nghĩa Unix-to-Unix Copy (UUCP) là gì?

Unix-to-Unix Copy (UUCP)Unix-to-Unix Copy (UUCP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unix-to-Unix Copy (UUCP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Unix-to-Unix bản sao (UUCP) là một tập hợp các chương trình máy tính và các giao thức cho phép để thực hiện từ xa các lệnh và chuyển email và các tập tin giữa các máy tính. UUCP hiện nay được sử dụng trên giao thức TCP / IP. tuổi thọ UUCP có thể bị gán cho để log mở rộng, quản lý hàng đợi dai dẳng và chi phí thấp. Bộ UUCP bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phiên bản đầu tiên của UUCP được gọi là System V UUCP và được phát triển tại AT & T Bell Laboratories bởi Mike Lesk. Bởi vì các phiên bản ban đầu không được phân phối với mã nguồn, một phiên bản mới được sản xuất dưới GNU General Public License. Phiên bản này là cực kỳ ổn định và lỗi miễn phí. UUCP triển khai cũng tồn tại cho các hệ điều hành như VAX / VMS, AmigaOS, Mac OS và MS DOS. UUCP nhà một số giao thức link-layer và các kết nối vật lý. Trước Internet, hệ thống này được nối với nhau bằng mạng nhỏ trong một tổ chức và được trang bị modem được sử dụng từ xa qua đường dây dial-up. UUCP sử dụng modem máy tính để quay số máy tính khác, tạo point-to-point liên kết giữa chúng. Mỗi hệ thống trong một mạng UUCP bao gồm các hệ thống hàng xóm có chứa tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại. Khi một công việc đang chờ đợi một hệ thống hàng xóm, quá trình uucico gọi là hệ thống tương ứng để xử lý công việc. Nó cũng các cuộc thăm dò lân cận hệ thống thường xuyên để kiểm tra các công việc xếp hàng đợi. Điều này cho phép các hệ thống không có khả năng quay số ra để tham gia vào process.UUCP và uuxt của nó được sử dụng để chuyển các email với các chương trình giao diện người dùng và đại lý chuyển phát thư thích hợp. Địa chỉ email uucp được hình thành từ một tên liền kề máy, dấu chấm than (nổ) và tên người sử dụng từ các máy lân cận. Ban đầu, tên giả kết thúc với .uucp định tên máy chủ có thể truy cập thông qua mạng UUCP. Nếu một địa chỉ .uucp đang gặp phải trong một kết nối đến Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), chủ nhà thường chuyển mail từ hàng đợi SMTP vào hàng đợi uucp trên máy gateway.

What is the Unix-to-Unix Copy (UUCP)? - Definition

Unix-to-Unix copy (UUCP) is a set of computer programs and protocols that allow for the remote execution of commands and the transfer of email and files between computers. UUCP is presently used over TCP/IP. UUCP's longevity may be attributed to to extensive logging, persistent queue management and low cost. The UUCP suite includes:

Understanding the Unix-to-Unix Copy (UUCP)

The first version of UUCP was called System V UUCP and was developed at AT&T Bell Laboratories by Mike Lesk. Because the initial versions were not distributed with source code, a new version was produced under GNU General Public License. This version was extremely stable and bug free. UUCP implementations also exist for operating systems such as VAX/VMS, AmigaOS, Mac OS and MS DOS. UUCP houses several link-layer protocols and physical connections. Before the Internet, systems were connected by small networks within an organization and were equipped with modems to be used remotely through dial-up lines. UUCP used the computer modems to dial other computers, creating point-to-point links between them. Every system in a UUCP network includes neighbor systems that contain login names, passwords and phone numbers. When a job is waiting for a neighbor system, the uucico process calls the respective system to process the job. It also polls nearby systems frequently to check for queued jobs. This allows the systems without dial-out capability to participate in the process.UUCP and its uuxt are used to transfer emails with proper mail user interface and delivery agent programs. The uucp mail address is formed from an adjacent machine name, an exclamation mark (bang) and the user name from the adjacent machine. Initially, pseudo names ending with .uucp designated host names are reachable through UUCP networking. If a .uucp address is encountered in an incoming Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) connection, the host normally transfers mail from SMTP queues into uucp queues on gateway machines.

Thuật ngữ liên quan

  • File Transfer
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Unix
  • File Sharing
  • Remote Terminal Unit (RTU)
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • GNU
  • Data
  • Destructive Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *