Load File

Định nghĩa Load File là gì?

Load FileTải tập tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Load File - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Load File? - Definition

Understanding the Load File

Thuật ngữ liên quan

  • Electronically Stored Information (ESI)
  • Data
  • File Compression
  • Storage
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *