Open Document Format (ODF)

Định nghĩa Open Document Format (ODF) là gì?

Open Document Format (ODF)Open Document Format (ODF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Document Format (ODF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Định dạng tài liệu mở (ODF) là một định dạng tập tin đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML cho các ứng dụng văn phòng tập tin như văn bản xử lý văn bản, bảng tính và thuyết trình. ODF đang được phát triển bởi Format OASIS Open Document cho Office Applications Ủy ban kỹ thuật (OpenDocument) và được hỗ trợ bằng bộ ứng dụng văn phòng như AbiWord, Google Docs, KOffice, OpenOffice.org và Microsoft Office 2007. Thuật ngữ này còn được gọi là OpenDocument.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như tài liệu giấy hơn đang được thay thế bởi các văn bản điện tử, việc tạo ra một định dạng tập tin mở như các định dạng tài liệu mở đã trở thành một điều cần thiết. Trong một môi trường định dạng tập tin mở, một tập tin lưu sử dụng một trình xử lý có thể dễ dàng được mở ra sử dụng một trình soạn thảo. Một định dạng tập tin mở cho phép các tài liệu điện tử được ít phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Sau đó, điều này đảm bảo việc truy cập lâu dài cho các dữ liệu quan trọng như hợp đồng quy phạm pháp luật và các văn bản của chính phủ. Nó cũng mang lại giảm chi phí để mở các tài liệu như vậy, do đó cấp nhiều hơn đáng kể mọi người khả năng truy cập tài liệu công cộng và những người khác liên quan đến lợi ích của họ. Ủy ban kỹ thuật OASIS (TC) đã phát triển định dạng tài liệu mở. Nó sau một tập hợp các yêu cầu bao gồm:

What is the Open Document Format (ODF)? - Definition

The open document format (ODF) is an XML-based file format specification for office application files such as word processing documents, spreadsheets and presentations. ODF is being developed by the OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Technical Committee and is supported by office suites such as AbiWord, Google Docs, KOffice, OpenOffice.org and Microsoft Office 2007. This term is also known as opendocument.

Understanding the Open Document Format (ODF)

As more paper documents are being replaced by electronic documents, the creation of an open file format like the open document format has become a necessity. In an open file format environment, a file saved using one word processor can easily be opened using another word processor. An open file format allows electronic documents to be less dependent on a single vendor. Subsequently, this assures long term access for critical data such as legal contracts and government documents. It also brings down the costs for opening such documents, thus granting significantly more people the ability to access public documents and others relative to their interests. The OASIS technical committee (TC) developed the open document format. It follows a set of requirements that includes:

Thuật ngữ liên quan

  • Word Processing (WP)
  • Spreadsheet
  • Database (DB)
  • Organization For The Advancement Of Structured Information Standards (OASIS)
  • Read-only
  • Bak File
  • Electronic Publishing
  • File Extension
  • Metafile
  • Orphan File

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *