Universal Description Discovery and Integration (UDDI)

Định nghĩa Universal Description Discovery and Integration (UDDI) là gì?

Universal Description Discovery and Integration (UDDI)Universal mô tả Discovery và Integration (UDDI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Universal Description Discovery and Integration (UDDI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Universal mô tả Discovery và Integration (UDDI) là một tập hợp các thông số kỹ thuật xác định một dịch vụ đăng ký cho dịch vụ Web và cho các dịch vụ điện tử và phi điện tử khác. Một dịch vụ đăng ký UDDI là một dịch vụ web quản lý thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ, triển khai dịch vụ và siêu dữ liệu dịch vụ. Cung cấp dịch vụ quảng cáo các dịch vụ web của họ trên registry UDDI. Người tiêu dùng sau đó sử dụng UDDI để khám phá các dịch vụ Web suiting yêu cầu của họ và có được các siêu dữ liệu dịch vụ cần thiết để tiêu thụ các dịch vụ. UDDI là một sáng kiến ​​công nghiệp mở tài trợ bởi Tổ chức vì sự tiến bộ của tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc (OASIS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

UDDI là tương đương của Internet của một danh bạ điện thoại, nơi các doanh nghiệp đăng ký chính nó và các doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng tìm kiếm chúng. Một UDDI registry làm việc theo cách sau đây:

What is the Universal Description Discovery and Integration (UDDI)? - Definition

Universal Description Discovery and Integration (UDDI) is a set of specifications defining a registry service for Web services and for other electronic and non-electronic services. A UDDI registry service is a Web service managing information about service providers, service implementations and service metadata. Providers advertise their Web services on the UDDI registry. Consumers then use UDDI to discover Web services suiting their requirements and obtain the service metadata needed to consume those services. UDDI is an open industry initiative sponsored by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

Understanding the Universal Description Discovery and Integration (UDDI)

UDDI is the Internet's equivalent of a telephone directory, where businesses register themselves and other businesses or consumers look them up. A UDDI registry works in the following manner:

Thuật ngữ liên quan

  • Organization For The Advancement Of Structured Information Standards (OASIS)
  • Web Services Description Language (WSDL)
  • Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)
  • Java API For XML-based RPC (JAX-RPC)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Web Service
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Web Services Coordination (WSC)
  • mIRC
  • Smiley

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *