Enterprise Manager

Định nghĩa Enterprise Manager là gì?

Enterprise ManagerEnterprise Manager. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Manager - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một người quản lý doanh nghiệp là một tập hợp các tính năng phần mềm được thiết kế để giúp quản lý phần cứng và phần mềm trên một nền tảng cụ thể. Thuật ngữ này được kết hợp với một đề nghị từ Oracle để quản lý các thành phần độc quyền và phi Oracle của hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Oracle Enterprise Manager bao gồm các thành phần khác nhau như như:

What is the Enterprise Manager? - Definition

An enterprise manager is a set of software features designed to help manage hardware and software on a particular platform. The term is associated with an offering from Oracle that manages proprietary and non-Oracle components of systems.

Understanding the Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager includes various components such as:

Thuật ngữ liên quan

  • Oracle Database (Oracle DB)
  • Database Engine
  • Database Administrator (DBA)
  • Oracle Certified Professional (OCP)
  • Database (DB)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *