UTF

Định nghĩa UTF là gì?

UTFUTF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UTF - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Unicode Format Transformation." UTF đề cập đến một số loại mã hóa ký tự Unicode, bao gồm UTF-7, UTF-8, UTF-16 và UTF-32.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the UTF? - Definition

Stands for "Unicode Transformation Format." UTF refers to several types of Unicode character encodings, including UTF-7, UTF-8, UTF-16, and UTF-32.

Understanding the UTF

Thuật ngữ liên quan

  • Username
  • Utility

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *