BLE

Định nghĩa BLE là gì?

BLEBLE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BLE - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Bluetooth Low Energy." BLE (còn "Bluetooth LE") là một biến thể của chuẩn không dây Bluetooth được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp. Nó được giới thiệu bởi Special Interest Group Bluetooth (Bluetooth SIG) trong tháng 12 năm 2009 như một phần của đặc tả Bluetooth 4.0.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the BLE? - Definition

Stands for "Bluetooth Low Energy." BLE (also "Bluetooth LE") is a variation of the Bluetooth wireless standard designed for low power consumption. It was introduced by the Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) in December 2009 as part of the Bluetooth 4.0 specification.

Understanding the BLE

Thuật ngữ liên quan

  • Blacklist
  • Bloatware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *