Breadcrumbs

Định nghĩa Breadcrumbs là gì?

Breadcrumbsbreadcrumbs. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Breadcrumbs - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Breadcrumbs là một yếu tố giao diện người dùng được thiết kế để làm cho chuyển hướng dễ dàng và trực quan. Chúng được sử dụng bởi hệ điều hành, các chương trình phần mềm, và các trang web. Breadcrumbs hiển thị đường dẫn thư mục của thư mục hiện tại hoặc trang web và cung cấp truy cập một nhấp chuột để mỗi người trong số các thư mục mẹ. Giống như bánh mì vụn trong những câu chuyện "Hansel và Gretel", họ cho phép bạn lại các bước của bạn trở lại nơi mà bạn bắt đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Breadcrumbs? - Definition

Breadcrumbs are a user interface element designed to make navigation easy and intuitive. They are used by operating systems, software programs, and websites. Breadcrumbs display the directory path of the current folder or webpage and provide one-click access to each of the parent directories. Like breadcrumbs in the story "Hansel and Gretel," they allow you to retrace your steps back to where you started.

Understanding the Breadcrumbs

Thuật ngữ liên quan

  • bps
  • Bricking

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *