Blacklist

Định nghĩa Blacklist là gì?

BlacklistDanh sách đen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blacklist - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một danh sách đen là danh sách các mục, chẳng hạn như tên người dùng hoặc địa chỉ IP, mà bị từ chối quyền truy cập vào một hệ thống hoặc giao thức nhất định. Khi một danh sách đen được sử dụng để kiểm soát truy cập, tất cả các đơn vị được phép truy cập, ngoại trừ những người được liệt kê trong danh sách đen. Trái ngược với một danh sách đen là một danh sách trắng, mà phủ nhận quyền truy cập vào tất cả các mục, ngoại trừ những người có trong danh sách.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Blacklist? - Definition

A blacklist is list of items, such as usernames or IP addresses, that are denied access to a certain system or protocol. When a blacklist is used for access control, all entities are allowed access, except those listed in the blacklist. The opposite of a blacklist is a whitelist, which denies access to all items, except those included in the list.

Understanding the Blacklist

Thuật ngữ liên quan

  • BitTorrent
  • BLE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *