Bit

Định nghĩa Bit là gì?

BitBit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bit - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một chút (viết tắt của "chữ số nhị phân") là đơn vị nhỏ nhất của đo lường dùng để dữ liệu máy tính định lượng. Nó chứa một giá trị nhị phân duy nhất của 0 hoặc 1.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bit? - Definition

A bit (short for "binary digit") is the smallest unit of measurement used to quantify computer data. It contains a single binary value of 0 or 1.

Understanding the Bit

Thuật ngữ liên quan

  • BIOS
  • Bitcoin

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *