Biometrics

Định nghĩa Biometrics là gì?

Biometricssinh trắc học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Biometrics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Sinh trắc học là công nghệ sử dụng để phát hiện và nhận ra đặc tính vật lý của con người. Trong thế giới CNTT, sinh trắc học là thường đồng nghĩa với "xác thực sinh trắc học," một loại giấy phép an ninh dựa trên đầu vào sinh trắc học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Biometrics? - Definition

Biometrics refers to technologies used to detect and recognize human physical characteristics. In the IT world, biometrics is often synonymous with "biometric authentication," a type of security authorization based on biometric input.

Understanding the Biometrics

Thuật ngữ liên quan

  • Bing
  • BIOS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *