Bitcoin

Định nghĩa Bitcoin là gì?

BitcoinBitcoin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitcoin - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số mà đã được giới thiệu vào năm 2009. Không có phiên bản thực của đồng tiền, vì vậy tất cả các giao dịch Bitcoin diễn ra trên Internet. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống, Bitcoin được phân cấp, có nghĩa là nó không được điều khiển bởi một ngân hàng duy nhất hoặc chính phủ. Thay vào đó, Bitcoin sử dụng một giao thức peer-to-peer (P2P) mạng lưới thanh toán tạo thành từ người dùng với chiếm Bitcoin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bitcoin? - Definition

Bitcoin is a digital currency that was introduced in 2009. There is no physical version of the currency, so all Bitcoin transactions take place over the Internet. Unlike traditional currencies, Bitcoin is decentralized, meaning it is not controlled by a single bank or government. Instead, Bitcoin uses a peer-to-peer (P2P) payment network made up of users with Bitcoin accounts.

Understanding the Bitcoin

Thuật ngữ liên quan

  • Bit
  • Bitmap

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *