Bézier Curve

Định nghĩa Bézier Curve là gì?

Bézier CurveBézier đường cong. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bézier Curve - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một Bézier (phát âm là "bez-E-A") đường cong là một dòng hoặc "đường dẫn" sử dụng để tạo đồ họa vector. Nó bao gồm hai hoặc nhiều điểm kiểm soát, trong đó xác định kích thước và hình dạng của dòng. Những điểm đầu tiên và cuối cùng đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc của con đường, trong khi điểm trung gian xác định độ cong của con đường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bézier Curve? - Definition

A Bézier (pronounced "bez-E-A") curve is a line or "path" used to create vector graphics. It consists of two or more control points, which define the size and shape of the line. The first and last points mark the beginning and end of the path, while the intermediate points define the path's curvature.

Understanding the Bézier Curve

Thuật ngữ liên quan

  • Bezel
  • Big Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *