Baud

Định nghĩa Baud là gì?

Baudbaud. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Baud - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Baud, hoặc tốc độ truyền, được sử dụng để mô tả tỷ lệ dao động tối đa của một tín hiệu điện tử. Ví dụ, nếu một thay đổi tín hiệu (hoặc có thể thay đổi) 1200 lần trong một giây, nó sẽ được đo ở 1200 baud. Trong khi thuật ngữ ban đầu được sử dụng để đo tốc độ xung điện tử, nó cũng đã trở thành một cách để đo tốc độ truyền dữ liệu của modem dial-up.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Baud? - Definition

Baud, or baud rate, is used to describe the maximum oscillation rate of an electronic signal. For example, if a signal changes (or could change) 1200 times in one second, it would be measured at 1200 baud. While the term was originally used to measure the rate of electronic pulses, it has also become a way to measure data transmission speeds of dial-up modems.

Understanding the Baud

Thuật ngữ liên quan

  • Batch Process
  • Bcc

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *