Boot

Định nghĩa Boot là gì?

Bootboot. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boot - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Khi bạn khởi động một quả bóng đá, bạn kick nó thực sự đến nay. Khi bạn khởi động máy tính, bạn chỉ đơn giản là bật tính năng này. Đá máy tính của bạn thực sự xa không được khuyến khích, mặc dù bạn có thể bị cám dỗ để làm như vậy ở lần. Thuật ngữ "khởi động" xuất phát từ chữ "bootstraps", mà người cùng một lúc sử dụng để có được khởi động của họ trên. Tương tự như vậy, "khởi động" một máy tính được nó lên và chạy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Boot? - Definition

When you boot a football, you kick it really far. When you boot a computer, you simply turn it on. Kicking your computer really far is not recommended, though you may be tempted to do so at times. The term "boot" comes from the word "bootstraps," which people at one time used to get their boots on. Likewise, "booting" a computer gets it up and running.

Understanding the Boot

Thuật ngữ liên quan

  • Boolean
  • Boot Disk

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *