Bug

Định nghĩa Bug là gì?

BugBọ cánh cứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bug - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong thế giới máy tính, một lỗi là một lỗi trong một chương trình phần mềm. Nó có thể gây ra một chương trình để bất ngờ bỏ hoặc cư xử một cách không chủ ý. Ví dụ, một lỗi nhỏ có thể gây ra một nút trong giao diện của chương trình không đáp ứng khi bạn nhấp vào nó. Một lỗi nghiêm trọng hơn có thể gây ra các chương trình để treo hoặc tai nạn do một tính toán hoặc rò rỉ bộ nhớ vô hạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bug? - Definition

In the computer world, a bug is an error in a software program. It may cause a program to unexpectedly quit or behave in an unintended manner. For example, a small bug may cause a button within a program's interface not to respond when you click it. A more serious bug may cause the program to hang or crash due to an infinite calculation or memory leak.

Understanding the Bug

Thuật ngữ liên quan

  • Buffer
  • Burn

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *