Bytecode

Định nghĩa Bytecode là gì?

Bytecodebytecode. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bytecode - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Bytecode là mã chương trình đã được biên soạn từ mã nguồn thành mã ở mức độ thấp được thiết kế cho một thông dịch viên phần mềm. Nó có thể được thực hiện bởi một máy ảo (chẳng hạn như một JVM) hoặc tiếp tục biên dịch thành mã máy, được công nhận bởi bộ xử lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bytecode? - Definition

Bytecode is program code that has been compiled from source code into low-level code designed for a software interpreter. It may be executed by a virtual machine (such as a JVM) or further compiled into machine code, which is recognized by the processor.

Understanding the Bytecode

Thuật ngữ liên quan

  • Byte
  • C#

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *