Bespoke

Định nghĩa Bespoke là gì?

BespokeThiết kế riêng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bespoke - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Thuật ngữ "bespoke" xuất phát từ nước Anh, nơi nó ban đầu được gọi tùy chỉnh hoặc quần áo tailor-made. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, thuật ngữ này đã được áp dụng công nghệ thông tin (CNTT), và đề cập đến các dịch vụ tùy chỉnh hoặc sản phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bespoke? - Definition

The term "bespoke" comes from England where it originally referred to custom or tailor-made clothing. In recent years, however, the term has been applied to information technology (IT), and refers to custom services or products.

Understanding the Bespoke

Thuật ngữ liên quan

  • Bcc
  • Beta Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *