Null Character

Định nghĩa Null Character là gì?

Null CharacterCharacter Null. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Null Character - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một ký tự null là một nhân vật với tất cả các bit của nó thiết lập để không. Do đó, nó có một giá trị số của zero và có thể được sử dụng để đại diện cho phần cuối của một chuỗi ký tự, chẳng hạn như một từ hoặc cụm từ. Điều này giúp các lập trình viên xác định độ dài của chuỗi. Trong các ứng dụng thực tế, chẳng hạn như các chương trình cơ sở dữ liệu và bảng tính, các ký tự null được sử dụng làm chất độn cho không gian.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Null Character? - Definition

A null character is a character with all its bits set to zero. Therefore, it has a numeric value of zero and can be used to represent the end of a string of characters, such as a word or phrase. This helps programmers determine the length of strings. In practical applications, such as database and spreadsheet programs, null characters are used as fillers for spaces.

Understanding the Null Character

Thuật ngữ liên quan

  • Null
  • Num Lock

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *