Set

Định nghĩa Set là gì?

SetBộ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Set - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một tập hợp là một loại dữ liệu bao gồm các giá trị được xác định trước. Nó tương tự như các kiểu dữ liệu ENUM, nhưng một hằng hoặc biến được định nghĩa như là một tập thể lưu trữ nhiều giá trị được liệt kê trong phần khai báo thiết lập thay vì chỉ một.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Set? - Definition

A set is a data type that consists of predefined values. It is similar to the ENUM data type, but a constant or variable defined as a set can store multiple values listed in the set declaration instead of just one.

Understanding the Set

Thuật ngữ liên quan

  • Session
  • SharePoint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *