Endianness

Định nghĩa Endianness là gì?

Endiannessendianness. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Endianness - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Endianness là một thuật ngữ khoa học máy tính mô tả cách dữ liệu được lưu trữ. Cụ thể, nó định nghĩa mà kết thúc của một kiểu dữ liệu đa byte chứa các giá trị quan trọng nhất. Hai loại endianness là lớn về cuối nhỏ và ít về cuối nhỏ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Endianness? - Definition

Endianness is a computer science term that describes how data is stored. Specifically, it defines which end of a multi-byte data type contains the most significant values. The two types of endianness are big-endian and little-endian.

Understanding the Endianness

Thuật ngữ liên quan

  • End User
  • Enterprise

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *