Nybble

Định nghĩa Nybble là gì?

Nybblenybble. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nybble - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một nybble, đôi khi đánh vần là "nibble," là một bộ bốn bit. Kể từ khi có tám bit trong một byte, một nybble là một nửa của một byte. Trong khi nó có thể mất một người bình thường vài Nibbles để bằng một vết cắn của một cookie, trong thế giới máy tính, hai nybbles luôn bằng một byte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Nybble? - Definition

A nybble, sometimes spelled "nibble," is a set of four bits. Since there are eight bits in a byte, a nybble is half of one byte. While it may take the average person several nibbles to equal one bite of a cookie, in the computer world, two nybbles always equal one byte.

Understanding the Nybble

Thuật ngữ liên quan

  • NVRAM
  • OASIS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *