Kbps

Định nghĩa Kbps là gì?

Kbpskbps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kbps - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "kilobits mỗi giây." 1 Kbps bằng 1.000 bit mỗi giây. Đó là phương tiện kết nối 300 Kbps thể chuyển 300.000 bit trong một giây. 1.000 Kbps bằng 1 Mbps.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Kbps? - Definition

Stands for "Kilobits Per Second." 1 Kbps is equal to 1,000 bits per second. That means a 300 Kbps connection can transfer 300,000 bits in one second. 1,000 Kbps is equal to 1 Mbps.

Understanding the Kbps

Thuật ngữ liên quan

  • JVM
  • KDE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *