SAN

Định nghĩa SAN là gì?

SANSAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Storage Area Network." Một SAN là một mạng lưới các thiết bị lưu trữ có thể được truy cập bởi nhiều máy tính. Mỗi máy tính trên mạng có thể truy cập vào ổ đĩa cứng trong SAN như thể chúng là đĩa cục bộ kết nối trực tiếp với máy tính. Điều này cho phép ổ cứng cá nhân được sử dụng bởi nhiều máy tính, làm cho nó dễ dàng để chia sẻ thông tin giữa các máy khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SAN? - Definition

Stands for "Storage Area Network." A SAN is a network of storage devices that can be accessed by multiple computers. Each computer on the network can access hard drives in the SAN as if they were local disks connected directly to the computer. This allows individual hard drives to be used by multiple computers, making it easy to share information between different machines.

Understanding the SAN

Thuật ngữ liên quan

  • Sampling
  • Sandboxing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *