SoC

Định nghĩa SoC là gì?

SoCSoC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SoC - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "hệ thống trên một vi mạch". Một SoC (phát âm là "S-O-C") là một mạch tích hợp chứa tất cả các mạch và các thành phần của một hệ thống điện tử trên một con chip đơn yêu cầu. Nó có thể được đối chiếu với một hệ thống máy tính truyền thống, trong đó bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Một máy tính để bàn, ví dụ, có thể có một thẻ CPU, card màn hình, âm thanh và được nối với nhau bằng xe buýt khác nhau trên bo mạch chủ. Một SoC kết hợp các thành phần này vào một chip duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SoC? - Definition

Stands for "System On a Chip." An SoC (pronounced "S-O-C") is an integrated circuit that contains all the required circuitry and components of an electronic system on a single chip. It can be contrasted with a traditional computer system, which is comprised of many distinct components. A desktop computer, for example, may have a CPU, video card, and sound card that are connected by different buses on the motherboard. An SoC combines these components into a single chip.

Understanding the SoC

Thuật ngữ liên quan

  • SOAP
  • Social Engineering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *