Sound Card

Định nghĩa Sound Card là gì?

Sound Cardcard âm thanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sound Card - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Các card âm thanh là một thành phần bên trong máy tính cung cấp khả năng đầu vào và đầu ra âm thanh. Hầu hết các card âm thanh có ít nhất một dòng analog đầu vào và một kết nối đầu ra dòng âm thanh stereo. Các đầu nối thường minijacks 3,5 mm, có kích thước lớn nhất tai nghe sử dụng. Vài sound card cũng hỗ trợ đầu vào âm thanh kỹ thuật số và đầu ra, hoặc thông qua một TRS tiêu chuẩn (tip-ring-tay) kết nối hoặc thông qua một cổng audio quang, chẳng hạn như kết nối Toslink.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sound Card? - Definition

The sound card is a component inside the computer that provides audio input and output capabilities. Most sound cards have at least one analog line input and one stereo line output connection. The connectors are typically 3.5 mm minijacks, which are the size most headphones use. Some sound cards also support digital audio input and output, either through a standard TRS (tip-ring-sleeve) connection or via an optical audio port, such as Toslink connector.

Understanding the Sound Card

Thuật ngữ liên quan

  • Solid State
  • Source Code

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *