Surge Protector

Định nghĩa Surge Protector là gì?

Surge ProtectorTăng Bảo vệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Surge Protector - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Các bảo vệ tăng là một quan trọng, nhưng thường bị bỏ qua một phần của thiết lập máy tính. Nó cho phép nhiều thiết bị để cắm vào nó cùng một lúc và bảo vệ mỗi thiết bị kết nối từ điện nước dâng. Ví dụ, một văn phòng nhà có thể có một máy tính, màn hình, máy in, modem cáp, và loa tất cả cắm vào một bảo vệ tăng, mà đã được cắm vào ổ cắm duy nhất trong tường. Các bị chống đột biến cho phép nhiều thiết bị sử dụng một ổ cắm, đồng thời bảo vệ mỗi người trong số họ từ dâng điện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Surge Protector? - Definition

The surge protector is an important, yet often overlooked part of a computer setup. It allows multiple devices to plugged in to it at one time and protects each connected device from power surges. For example, a home office may have a computer, monitor, printer, cable modem, and powered speakers all plugged into one surge protector, which is plugged into a single outlet in the wall. The surge protector allows many devices to use one outlet, while protecting each of them from electrical surges.

Understanding the Surge Protector

Thuật ngữ liên quan

  • Surface
  • Swap File

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *