VGA

Định nghĩa VGA là gì?

VGAVGA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VGA - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Là viết tắt của "Video Graphics Array." Đó là tiêu chuẩn màn hình hoặc hiển thị giao diện sử dụng trong hầu hết các máy tính. Do đó, nếu một montior là VGA tương thích, cần làm việc với hầu hết các máy tính mới. Tiêu chuẩn VGA ban đầu được phát triển bởi IBM vào năm 1987 và cho phép một độ phân giải màn hình 640x480 pixel. Kể từ đó, nhiều phiên bản của tiêu chuẩn đã được giới thiệu. Phổ biến nhất là Super VGA (SVGA), cho phép độ phân giải lớn hơn 640x480 như 800x600 hoặc 1024x768. Một kết nối VGA tiêu chuẩn có 15 chân và có hình dạng giống như một hình thang.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the VGA? - Definition

Stands for "Video Graphics Array." It is the standard monitor or display interface used in most PCs. Therefore, if a montior is VGA-compatible, it should work with most new computers. The VGA standard was originally developed by IBM in 1987 and allowed for a display resolution of 640x480 pixels. Since then, many revisions of the standard have been introduced. The most common is Super VGA (SVGA), which allows for resolutions greater than 640x480, such as 800x600 or 1024x768. A standard VGA connection has 15 pins and is shaped like a trapezoid.

Understanding the VGA

Thuật ngữ liên quan

  • VFAT
  • Video Card

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *