Northbridge

Định nghĩa Northbridge là gì?

NorthbridgeCầu phía Bắc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Northbridge - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Chip cầu bắc là một chip bên trong một máy tính kết nối các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) với các thành phần chính khác trong hệ thống. Các thành phần này bao gồm RAM (bộ nhớ hệ thống còn được gọi là), FSB (FSB), card PCI Express, và card AGP. Chip cầu bắc cũng kết nối với chip cầu nam, kiểm soát các thành phần còn lại của máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Northbridge? - Definition

The northbridge is a chip inside a computer that connects the central processing unit (CPU) to other primary components in the system. These components include RAM (a.k.a. system memory), the frontside bus (FSB), PCI Express cards, and the AGP card. The northbridge also connects to the southbridge, which controls the remaining components of the computer.

Understanding the Northbridge

Thuật ngữ liên quan

  • Non-Volatile Memory
  • NOS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *