SIMM

Định nghĩa SIMM là gì?

SIMMSIMM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SIMM - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Là viết tắt của "Single In-Line Memory Module." Đây là một loại cũ của bộ nhớ máy tính. Một SIMM là một bảng mạch nhỏ với một loạt các chip bộ nhớ trên đó. SIMM sử dụng một chiếc xe buýt 32-bit, mà không phải là rộng như các module 64-bit bus bộ nhớ dual in-line (DIMM) sử dụng. bộ vi xử lý mới đòi hỏi phải có bus bộ nhớ 64-bit, vì vậy nó là tốt nhất để sử dụng DIMM. Đôi khi bạn có thể nhận được ngay với cài đặt Simms, nhưng họ phải được cài đặt trong cặp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SIMM? - Definition

Stands for "Single In-Line Memory Module." This is an older type of computer memory. A SIMM is a small circuit board with a bunch of memory chips on it. SIMMs use a 32-bit bus, which is not as wide as the 64-bit bus dual in-line memory modules (DIMMs) use. Newer processors require a 64-bit memory bus, so it is best to use DIMMs. Sometimes you can get away with installing SIMMS, but they have to be installed in pairs.

Understanding the SIMM

Thuật ngữ liên quan

  • SIM Card
  • Simplex

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *