Quad-Core

Định nghĩa Quad-Core là gì?

Quad-CoreBốn nhân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quad-Core - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một CPU quad-core có bốn lõi xử lý trong một chip duy nhất. Nó tương tự như một CPU dual-core, nhưng có bốn bộ vi xử lý riêng biệt (chứ không phải là hai), mà có thể xử lý hướng dẫn tại cùng một thời điểm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Quad-Core? - Definition

A quad-core CPU has four processing cores in a single chip. It is similar to a dual-core CPU, but has four separate processors (rather than two), which can process instructions at the same time.

Understanding the Quad-Core

Thuật ngữ liên quan

  • QR Code
  • Query

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *