Supercomputer

Định nghĩa Supercomputer là gì?

Supercomputersiêu máy tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Supercomputer - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Như tên của nó, một siêu máy tính là không có máy tính thông thường. Nó là một máy điện toán hiệu suất cao được thiết kế để có tốc độ cực kỳ nhanh chóng chế biến. Siêu máy tính có các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như thực hiện các tính toán khoa học phức tạp, mô hình mô phỏng và render một lượng lớn đồ họa 3D. Họ cũng có thể được xây dựng để chỉ đơn giản là giới thiệu những công nghệ hàng đầu tính toán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Supercomputer? - Definition

As the name implies, a supercomputer is no ordinary computer. It is a high performance computing machine designed to have extremely fast processing speeds. Supercomputers have various applications, such as performing complex scientific calculations, modeling simulations, and rendering large amounts of 3D graphics. They may also be built to simply showcase the leading edge of computing technology.

Understanding the Supercomputer

Thuật ngữ liên quan

  • Subscript
  • Superscalar

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *