Superscalar

Định nghĩa Superscalar là gì?

Superscalarsuperscalar. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Superscalar - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một CPU superscalar có thể thực hiện nhiều hơn một hướng dẫn trên mỗi chu kỳ đồng hồ. Bởi vì tốc độ xử lý được đo bằng chu kỳ mỗi giây đồng hồ (megahertz), một bộ xử lý superscalar sẽ nhanh hơn so với một bộ xử lý vô hướng đánh giá tại megahertz cùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Superscalar? - Definition

A superscalar CPU can execute more than one instruction per clock cycle. Because processing speeds are measured in clock cycles per second (megahertz), a superscalar processor will be faster than a scalar processor rated at the same megahertz.

Understanding the Superscalar

Thuật ngữ liên quan

  • Supercomputer
  • Superscript

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *