SLI

Định nghĩa SLI là gì?

SLISLI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SLI - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Scalable Link Interface." SLI là một công nghệ được phát triển bởi NVIDIA cho phép nhiều card đồ họa để làm việc với nhau trong một hệ thống máy tính duy nhất. Điều này cho phép hiệu năng đồ họa nhanh hơn so với những gì có thể với một thẻ duy nhất. Ví dụ, sử dụng SLI để liên kết hai thẻ cùng nhau có thể cung cấp lên đến hai lần hiệu suất của một card màn hình duy nhất. Nếu mỗi thẻ có hai GPU, kết quả có thể lên đến bốn lần hiệu suất của một card màn hình điển hình!

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SLI? - Definition

Stands for "Scalable Link Interface." SLI is a technology developed by NVIDIA that allows multiple graphics cards to work together in a single computer system. This enables faster graphics performance than what is possible with a single card. For example, using SLI to link two cards together may offer up to twice the performance of a single video card. If each card has two GPUs, the result may be up to four times the performance of a typical video card!

Understanding the SLI

Thuật ngữ liên quan

  • Slashdot
  • SMART

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *