Optical Drive

Định nghĩa Optical Drive là gì?

Optical DriveỔ đĩa quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Optical Drive - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới thực, "quang" đề cập đến tầm nhìn, hoặc khả năng nhìn thấy. Trong thế giới máy tính, tuy nhiên, "quang" dùng để chỉ laser, có thể "nhìn thấy" và đọc dữ liệu trên đĩa quang. Những đĩa bao gồm CD và DVD, mà được tạo thành từ hàng triệu bướu nhỏ và dips. ổ đĩa quang có laser mà đọc những va chạm mạnh và dips như những người thân và số không, mà máy tính có thể hiểu được.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Optical Drive? - Definition

In the real world, "optical" refers to vision, or the ability to see. In the computer world, however, "optical" refers to lasers, which can "see" and read data on optical discs. These discs include CDs and DVDs, which are made up of millions of small bumps and dips. Optical drives have lasers that read these bumps and dips as ones and zeros, which the computer can understand.

Understanding the Optical Drive

Thuật ngữ liên quan

  • Optical Carrier
  • Optical Media

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *