Shift Key

Định nghĩa Shift Key là gì?

Shift KeyPhím Shift. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shift Key - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Phím Shift là một phím modifier trên bàn phím. Mục đích chính của nó là để tận dụng chữ thường. Khi phím Shift không được ép, thư được nhập như thường theo mặc định (trừ khi Caps Lock đã được kích hoạt). Khi người dùng giữ phím Shift trong khi gõ một bức thư, phiên bản vốn của bức thư được nhập vào.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Shift Key? - Definition

The Shift key is a modifier key on the keyboard. Its primary purpose is to capitalize lowercase letters. When the Shift key is not being pressed, letters are entered as lowercase by default (unless Caps Lock has been activated). When a user holds down the Shift key while typing a letter, the capitalized version of the letter is entered.

Understanding the Shift Key

Thuật ngữ liên quan

  • Shell
  • Sidebar

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *