Semaphore

Định nghĩa Semaphore là gì?

Semaphoresự ra hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Semaphore - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Trong khoa học máy tính, một semaphore là một biến kiểm soát truy cập vào một hoặc nhiều tài nguyên. Nó là một công cụ phát triển sử dụng để đảm bảo chức năng chỉ truy cập dữ liệu và chạy hợp lệ vào đúng thời điểm. Một semaphore có thể ngăn chặn một bế tắc hay điều kiện chủng tộc bằng cách không cho phép truy cập vào một tài nguyên khi nó không phải là có sẵn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Semaphore? - Definition

In computer science, a semaphore is a variable that controls access to one or more resources. It is a tool developers use to ensure functions only access valid data and run at the right time. A semaphore can prevent a deadlock or race condition by disallowing access to a resource when it is not available.

Understanding the Semaphore

Thuật ngữ liên quan

  • Seed
  • SEO

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *