Stack

Định nghĩa Stack là gì?

StackCây rơm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stack - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Trong máy tính, một chồng là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một bộ sưu tập của các đối tượng. mặt hàng cá nhân có thể được thêm vào và được lưu trữ trong một ngăn xếp sử dụng một hoạt động đẩy. Đối tượng có thể được lấy ra bằng một thao tác pop, mà loại bỏ một mục từ ngăn xếp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Stack? - Definition

In computing, a stack is a data structure used to store a collection of objects. Individual items can be added and stored in a stack using a push operation. Objects can be retrieved using a pop operation, which removes an item from the stack.

Understanding the Stack

Thuật ngữ liên quan

  • SSL
  • Standalone

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *