SDK

Định nghĩa SDK là gì?

SDKSDK. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SDK - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Software Development Kit." SDK là một tập hợp các phần mềm sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng cho một thiết bị cụ thể hoặc hệ điều hành. Ví dụ về các SDK bao gồm Windows 7 SDK, Mac OS X SDK, và iPhone SDK.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SDK? - Definition

Stands for "Software Development Kit." An SDK is a collection of software used for developing applications for a specific device or operating system. Examples of SDKs include the Windows 7 SDK, the Mac OS X SDK, and the iPhone SDK.

Understanding the SDK

Thuật ngữ liên quan

  • SD
  • SDLC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *