SDLC

Định nghĩa SDLC là gì?

SDLCSDLC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SDLC - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Phát triển hệ thống Vòng đời." SDLC là một phương pháp cấu trúc để tạo và duy trì một hệ thống được sử dụng trong công nghệ thông tin. Nó có thể được áp dụng cho mạng lưới và dịch vụ trực tuyến, nhưng thường được sử dụng trong việc phát triển phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SDLC? - Definition

Stands for "System Development Lifecycle." SDLC is a structured approach to creating and maintaining a system used in information technology. It can be applied to networks and online services, but is most often used in software development.

Understanding the SDLC

Thuật ngữ liên quan

  • SDK
  • SDRAM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *