Service Pack

Định nghĩa Service Pack là gì?

Service PackGói dịch vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Pack - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gói dịch vụ là một gói phần mềm có chứa một số bản cập nhật cho một ứng dụng hoặc hệ điều hành. cập nhật cá nhân thường được gọi là cập nhật phần mềm hoặc các bản vá lỗi. Khi một công ty phần mềm đã phát triển một số bản cập nhật cho một chương trình nào đó hoặc hệ điều hành, các công ty có thể phát hành tất cả các bản cập nhật với nhau trong một gói dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Service Pack? - Definition

A service pack is a software package that contains several updates for an application or operating system. Individual updates are typically called software updates or patches. When a software company has developed several updates to a certain program or operating system, the company may release all the updates together in a service pack.

Understanding the Service Pack

Thuật ngữ liên quan

  • Server
  • Servlet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *