.INI File

Định nghĩa .INI File là gì?

.INI FileINI file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ .INI File - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tập tin một INI là một loại tập tin có chứa thông tin cấu hình trong một đơn giản định dạng, xác định trước. Nó được sử dụng bởi Windows OS và các ứng dụng dựa trên Windows để lưu trữ thông tin về sở thích của người dùng và môi trường hoạt động. Những tập tin này là các tập tin văn bản đơn giản với một cấu trúc cơ bản bao gồm các tài sản và các phần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Định dạng của file .ini:

What is the .INI File? - Definition

An .INI file is a type of file that contains configuration information in a simple, predefined format. It is used by Windows OSs and Windows-based applications to store information about the user's preferences and operating environment. These files are plain text files with a basic structure comprised of properties and sections.

Understanding the .INI File

Format of .ini file:

Thuật ngữ liên quan

  • Text File
  • Configuration File (Config File)
  • Operating System (OS)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • CONFIG.SYS
  • Win.ini
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *