.NET Framework Configuration Tool

Định nghĩa .NET Framework Configuration Tool là gì?

.NET Framework Configuration ToolNET Configuration Tool Khung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ .NET Framework Configuration Tool - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các công cụ cấu hình NET framework (Mscorcfg.msc) là một công cụ hành chính sử dụng để quản lý và cấu hình NET hội được đặt trong Global Assembly Cache. Nó cũng cho phép bạn thay đổi chính sách bảo mật truy xuất mã lệnh và điều chỉnh các dịch vụ truy cập từ xa. Đây Microsoft Management Console snap-in này cung cấp một giao diện đồ họa cho người dùng và các quản trị viên, cho phép họ để cấu hình một vài khía cạnh của thời gian chạy ngôn ngữ chung, bao gồm các chính sách bảo mật ở mức độ doanh nghiệp, máy tính và người dùng. Các công cụ cấu hình NET framework đã được bao gồm trong phiên bản 1.0 qua 3.5 của .NET framework. Phiên bản 4.0 và sau đó không bao gồm công cụ này.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công cụ này có thể thực hiện các chức năng sau:

What is the .NET Framework Configuration Tool? - Definition

The .NET framework configuration tool (Mscorcfg.msc) is an administrative tool used to manage and configure .NET assemblies that are placed in the global assembly cache. It also enables you to modify code access security policy and adjust remoting services. This Microsoft Management Console snap-in provides a graphical interface for users and administrators, allowing them to configure several aspects of common language runtime, including the security policy at enterprise, machine and user levels. The .NET framework configuration tool was included in versions 1.0 through 3.5 of the .NET framework. Versions 4.0 and later do not include this tool.

Understanding the .NET Framework Configuration Tool

This tool can perform the following functions:

Thuật ngữ liên quan

  • Configuration
  • Security Policy
  • Microsoft Management Console (MMC)
  • Global Assembly Cache (GAC)
  • Code Access Security (CAS)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *