Automated Treatment Plan

Định nghĩa Automated Treatment Plan là gì?

Automated Treatment PlanKế hoạch xử lý tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automated Treatment Plan - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Automated Treatment Plan? - Definition

Understanding the Automated Treatment Plan

Thuật ngữ liên quan

  • IT Healthcare
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Business Intelligence Software (BI Software)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *