.NET Enterprise Server

Định nghĩa .NET Enterprise Server là gì?

.NET Enterprise Server.NET Enterprise Server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ .NET Enterprise Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

.NET Enterprise Server là một dòng sản phẩm máy chủ của Microsoft được thiết kế để xây dựng, tích hợp, quản lý và thực hiện các ứng dụng doanh nghiệp trên nền web trong một công nghệ nhanh hơn và đơn giản hơn way..NET Enterprise Server đã cơ bản có thể được dùng để tích hợp các trang web thương mại điện Server với hệ thống thông tin doanh nghiệp để xây dựng các hệ thống trên nền web với khả năng mở rộng, độ tin cậy, an ninh, hiệu suất tốt hơn và liêm chính. Bằng cách làm theo các tiêu chuẩn mở như XML và SOAP, trong số những người khác, các sản phẩm .NET Enterprise Server cung cấp sự linh hoạt và khả năng tương tác với các ứng dụng khác để tạo điều kiện hội nhập với nhiều ứng dụng trên nhiều nền tảng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

.NET Enterprise Server đã được đưa ra bởi Microsoft như một phiên bản nâng cấp của BackOffice Server 2000 để cung cấp back-office dịch vụ như quản lý nội dung và xử lý dữ liệu, mà đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên doanh nghiệp qua mạng và Web với sự giúp đỡ các dịch vụ cơ bản của nó. quá trình tiến hóa của nó từ công nghệ tiền nhiệm của nó chỉ ra chiến lược rõ ràng của Microsoft để chuyển sang đáp ứng nhu cầu của phần mềm doanh nghiệp và công nghệ bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng Internet và các giải pháp dịch vụ Web của nó. .NET Enterprise Server bao gồm các nền tảng sử dụng phổ biến sau:

What is the .NET Enterprise Server? - Definition

.NET Enterprise Server is a family of server products from Microsoft designed to build, integrate, manage and execute Web-based enterprise applications in a faster and simpler way..NET Enterprise Server has underlying technologies that can be used to integrate Commerce Server sites with enterprise information systems to build Web-based systems with better scalability, reliability, security, performance and integrity. By following open standards such as XML and SOAP, among others, .NET Enterprise Server products provide flexibility and interoperability with other applications to facilitate integration with multiple applications across multiple platforms.

Understanding the .NET Enterprise Server

.NET Enterprise Server was launched by Microsoft as an upgraded version of BackOffice Server 2000 to provide back-office services such as content management and data processing, which played a major role in providing access to enterprise resources across the network and the Web with the help of its underlying services. Its evolution from its predecessor technology indicates Microsoft's clear strategy to transition to meet the demands of enterprise software and technology by leveraging Internet infrastructure and its Web service solutions. .NET Enterprise Server includes the following commonly used platforms:

Thuật ngữ liên quan

  • Back Office Application
  • Commerce Server
  • BizTalk Server
  • SQL Server
  • Business-to-Business (B2B)
  • Business-to-Consumer (B2C)
  • Electronic Commerce (E-Commerce)
  • Mainframe
  • Enterprise Application Integration (EAI)
  • System Integration (SI)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *