AAA Server

Định nghĩa AAA Server là gì?

AAA ServerMáy chủ AAA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AAA Server - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống máy tính cung cấp ba thành phần thiết yếu của một giao dịch tài chính trực tuyến an toàn trong thương mại điện tử: (1) Xác thực, (2) ủy quyền, và (3) Kế toán. Xem thêm máy chủ thương mại và TACACS.

Definition - What does AAA Server mean

Computer system that provides three essential components of a secure online financial transaction in electronic commerce: (1) Authentication, (2) Authorization, and (3) Accounting. See also commerce server and TACACS.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *