Abandonment

Định nghĩa Abandonment là gì?

AbandonmentBị bỏ rơi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abandonment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: tự nguyện TỪ CHỐI của một quyền hay lợi ích (không chuyển nó đến bất cứ ai khác) trong một tài sản, kèm theo một hành động rõ ràng về từ bỏ tài sản đó. hành vi này bao gồm thiếu liên tục sử dụng và / hoặc bảo trì, và thất bại trong việc thuế bất động sản lương. Tài sản bị bỏ rơi sau đó có thể được tuyên bố chủ quyền một cư ngụ (xem sở hữu bất lợi) hoặc có thể bị chiếm đoạt của nhà nước. Tuy nhiên, nghĩa vụ (nợ, thế chấp, các khoản thuế) đi kèm với một tài sản không được thải ra khi nó được bỏ rơi và vẫn là trách nhiệm của chủ sở hữu.

Definition - What does Abandonment mean

1. General: Voluntary disclaim of a right or interest (without transferring it to anyone else) in a property, accompanied by a clear act of abandoning that property. Such acts include continuous lack of use and/or maintenance, and failure to pay property taxes. The abandoned property may then be claimed by an occupier (see adverse possession) or may be appropriated by the state. However, obligations (debts, liens, taxes) associated with a property are not discharged when it is abandoned and remain the liability of the owner.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *