Absorption pricing

Định nghĩa Absorption pricing là gì?

Absorption pricingGiá hấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorption pricing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp định giá trong đó tất cả chi phí được thu hồi. Giá của sản phẩm bao gồm các chi phí biến đổi của từng hạng mục cộng với một lượng tương ứng của chi phí cố định.

Definition - What does Absorption pricing mean

Method of pricing in which all costs are recovered. The price of the product includes the variable cost of each item plus a proportionate amount of the fixed costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *